Regulamin Konkursu podczas festiwalu Atomik Vibes 2019

  • 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Atlanti sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa

Konkurs jest organizowany od dnia 12.07.2019 roku do dnia 15.07.2019 roku do godziny 15:00.

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba, która jest obserwatorem profilu @summerfanstore na Instagramie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić sobie zdjęcie na jednym z dmuchańców udostępnionych przez Organizatora podczas festiwalu Atomik Vibes, umieścić zdjęcie na Instagramie (profil musi być publiczny) i oznaczyć na zdjęciu profil @summerfanstore. Wygrywa osoba, która zrobi najciekawsze zdjęcie.

Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród.

  • 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

Konkurs będzie miał 3 laureatów – po 1 każdego dnia trwania konkursu. Laureatem konkursu zostanie osoba, która w najbardziej kreatywny i ciekawy sposób wykona zadanie konkursowe. Codziennie o godzinie 18:00 reprezentant Organizatora dokona wyboru najlepszego zdjęcia konkursowego i umieści pod tym zdjęciem komentarz informujący o zwycięstwie w konkursie. Nagrody będą do odebrania tego samego dnia do godziny 20:00 na stanowisku Organizatora podczas festiwalu Atomik Vibes

  • 5. Nagrody i prawa do komentarzy

Zwycięzcy otrzymają w nagrody w postaci:


Zwycięzca z pierwszego dnia – Dmuchany Jednorożec

Zwycięzca z drugiego dnia – Dmuchany Flaming

Zwycięzca z trzeciego dnia – Dmuchany Jednorożec

Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu osoby, które wzięły udział w konkursie, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na okres 5 lat do swoich prac w zakresie publikowania komentarzy we wszelkich serwisach internetowych Organizatora.

  • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: kontakt@summerfan.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Atlanti sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

  • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów